Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Öppet brev till Ljusdals kommun angående exploatering av jordbruksmark

Vi måste värna om den återstående odlingsbara jorden! skriver Eva Kämsby och syftar på ett köp av mark i Norrkämsta. Fredrik Wallby och Catarina Wikström på Ljusdals kommun ger svar direkt.

Annons

Jordbruksmarken borde skonas från all form av exploatering, och detta gäller särskilt om marken är i bruk. I början av vecka 50 stod det att läsa i Ljusdals-Posten att kommunen nu sålt den goda jordbruksmarken omedelbart söder om DHL i Norrkämsta, Ljusdal. (Platsen heter egentligen Gräftan, men kommunen nonchalerade det gamla namnet när industriområdet byggdes.) Ett markentreprenadföretag ämnar bygga där till våren.

Läs också artikeln: Nära tusen kvadrat när företaget bygger nytt: "Vi vill komma igång i vinter"

Jag har hört att det enda jordbruksföretaget här i vårt hörn av kommunen har nekats köp av just denna åker som de odlar. Kommunen skyller på detaljplan. Där är denna mark klassad som industrimark. Är även den goda jordbruksmarken norr om DHL klassad som industrimark måste detaljplanen göras om. Detta köp borde återkallas pga felaktiga förutsättningar.

Vi har svält att vänta. Ekvationen går inte ihop. Världens och Sveriges befolkning ökar hämningslöst. Jättestora arealer av den bästa åkerjorden har redan exploaterats för tätortsbebyggelse. Var så säkra! Svälten kommer! Vi måste värna om den återstående odlingsbara jorden!

Med respekt för livets mirakel och demokratiska värderingar och vänliga hälsningar

Eva Kämsby

Svar direkt: Det är som insändaren skriver viktigt att värna om vår jordbruksmark. Planläggning av kommunens mark är en ständig avvägning av olika intressen, varav jordbruksmark är ett av dessa. Jordbruksmarken har fått en allt starkare ställning inom samhällsplaneringen. Enligt miljöbalken 3 kap. 4§ är jordbruk av nationell betydelse och får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Jordbruksmarken direkt norr om DHL är inte detaljplanerad. Söder om DHL ligger fastigheten Norrkämsta 17:1, vilken hör till detaljplanen för Norrkämsta industriområde från 1980.

En detaljplan är en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen som tas fram genom en demokratisk process bestående av samråd med sakägare och statliga myndigheter. Detaljplanen gäller till dess den ändras eller upphävs. Detaljplanen reglerar vad mark och vatten skall användas till och beslutas politiskt.

Detaljplanerna för industri öster och väster om nuvarande Norrkämstaleden överklagades vid tiden för antagandet men avslogs av regeringen eftersom lantbruksnämnden inte motsatt sig planerna och industriverksamheten bedömdes fylla ett stort samhällsintresse.

Fredrik Wallby

Catarina Wikström

Samhällsserviceförvaltningen, Ljusdals Kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons