Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nationell åtgärdsplan för att öka äldres säkerhet

Fallolyckor är den i särklass vanligaste olyckstypen som drabbar äldre personer allvarligt, i synnerhet äldre kvinnor.

Annons

I Gävleborg är 58 000 av länets 276 000 invånare 65 år och äldre, och 17 000 är 80 år eller äldre. Äldre personer är överrepresenterade i nästan alla typer av olyckor, bland annat fall-, trafik- och brandolyckor. Fallolyckor är den i särklass vanligaste olyckstypen som drabbar äldre personer allvarligt, i synnerhet äldre kvinnor.

Ett allt mer uppmärksammat problem är stölder i äldres bostäder utan att inbrott har skett, och fickstölder riktade mot äldre. Även våld i nära relationer riktat mot äldre kvinnor och män är en brottslighet som blivit alltmer uppmärksammad. Brottsförebyggande åtgärder genom framför allt information inom äldreboenden har minskat anmäld brottslighet och ökat tryggheten.

Sveriges Kommuner och Landsting genomförde tillsammans med Räddningsverket år 2004 en kartläggning av kommunernas och landstingens säkerhetsarbete riktat till äldre personer. I en rapport konstaterades bland annat att regelbundna hembesök hos äldre endast skedde endast i knappt en tredjedel av kommunerna.

Alliansregeringens beslutade därför 2007 om stimulansbidrag i minst tre år till kommuner och landsting för att bland annat öka äldres säkerhet och öka tryggheten. Det statliga stödet syftar till att stödja kommuner och landsting i arbetet med att till exempel förebygga fallskador.

Regeringen har beslutat att ta ytterliga steg för att öka äldres säkerhet. Socialstyrelsen har nu fått i uppdrag att ta fram en nationell handlings- och åtgärdsplan för säkerhetsfrämjande arbete för personer 65 år och äldre. Detta ska ske i samarbete med bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Statens folkhälsoinstitut, Rikspolisstyrelsen, Boverket, Brottsförebyggande rådet, kommuner, landsting och pensionärsorganisationerna.

I uppdraget ingår att lämna förslag på konkreta nationella mål samt förslag på hur berörda aktörer kan omsätta befintlig kunskap om förebyggande och säkerhetsfrämjande åtgärder till praktisk handling.

Dessutom ska förslag tas fram på hur berörda aktörer kan sprida kunskap om kostnader och konsekvenser av olyckor som drabbar äldre, sprida goda exempel på förebyggande insatser, involvera forsknings- och utvecklingsenheter och regionala samverkansorgan för att stödja användandet av befintlig kunskap om säkerhetsfrämjande insatser.

I uppdraget ingår att lämna förslag på ökade incitament för samverkan mellan kommuner, primärvård, polis och ideell sektor i syfte att minska olycksfall bland äldre, våld och kriminalitet mot äldre.

Den nationella handlingsplanen behöver kompletteras med ytterligare lokala insatser för alla äldre i länets kommuner. På det sättet säkerställer vi att ett tryggare och mänskligare samhälle skapas.

Ragnwi Marcelind (KD) ,

statsekreterare

Lennart Sjögren (KD)

partisekreterare, riksdagskandidat

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons