Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barnfamiljs behov utreddes inte

/
  • Nordanstigs kommun har inte svarat på IVO:s begäran.
  • Åke Bertils, (S), myndighetsutskottets ordförande, undertecknade lex Sarah-anmälan i ärendet.

En barnfamilj i Nordanstig nekades försörjningsstöd utan utredning, och efter en lex Sarah-anmälan har IVO, inspektionen för vård och omsorg begärt kompletteringar. Men kommunen har inte svarat.

Annons

Familjen det handlar om har flyttat till annan kommun, men deras ärende var aktuellt i Nordanstig kring årsskiftet. De hade ansökt om försörjningsstöd, men fick muntliga avslag vid flera tillfällen. Av allt att döma saknas i stort sett all dokumentation i ärendet och inga beslut är dokumenterade.

De aktuella personerna, som inte fått några skriftliga beslut med besvärshänvisning enligt gällande lagstiftning, har varken kunnat överklaga beslut eller ta del av utredning som legat till grund för besluten.

Den 7 april i år rapporterade socialsekreteraren som upptäckt bristerna saken enligt lex Sarah. Då anges att bristerna påtalats till enhetschefen, men att inga åtgärder vidtagits.

Saken utreddes av Nordanstigs kommuns kvalitets- och utvecklingsenhet, och där har socialsekreteraren angett att liknande brister (utebliven dokumentation, avsaknad av utredningar med barnperspektiv, bristande kommunikation) förekommer återkommande i Nordanstig. Socialsekreteraren säger sig inte ha känt till rutiner kring lex Sarah-rapportering, och hävdar att det inte arbetas med avvikelser som grund för kvalitetsutveckling vid enhetens arbetsplatsträffar.

I kommunens utredning konstateras att bristerna i handläggningen är såpass allvarliga att saken bör granskas av IVO, med tillägget att "Det finns också en påtalad risk för samma typ av missförhållanden i myndighetsutövningen i fler ärenden".

Kommunstyrelsens myndighetsutskott gjorde därefter en lex Sarah-anmälan till IVO, och den 4 juni i år begärde IVO en komplettering från Nordanstigs kommun. Kommunen begärde då anstånd med att svara till efter den 20 augusti, vilket inte beviljades.

Så här långt har kommunen inte skickat några kompletterande uppgifter, och nu har IVO skickat ännu en skrivelse, där man påpekar att det är anmärkningsvärt att kommunen – trots tidigare begäran – inte skickat begärda handlingar. Nordanstigs kommun uppmanas nu att komma in med en fullständigt ifylld anmälan. Om så inte sker senast 9 juli riskerar kommunen att få ett föreläggande, med eller utan vite.

Vid sammanträdet den 11 juni i år beslutade Nordanstigs kommunstyrelse bland annat att ge socialtjänstens enhetschef i uppdrag att inventera försörjningsstödsärenden, för att upptäcka och undanröja ytterligare missförhållanden i kommunens myndighetsutövning.

Mer läsning

Annons