Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny stadsdel attraktiv för hela länet

/
  • Översiktsplanen för Västra hamnen väntas bli godkänd av kommunfullmäktige i slutet av året.

Nu har kommunen fått in flera synpunkter på den fördjupade detaljplanen för Västra hamnen i Hudiksvall.

Annons

Förslaget är att man från Kattvikskajen till Reffelmansviken bygger bostäder , kontor, parker, torg och strandpromenad.

Den fördjupade översiktsplanen är inte juridiskt bindande men fungerar som vägledning för kommunens framtida beslut. Planen har ställts ut för allmänheten och andra intressenter under sommaren och nu har flera synpunkter kommit in till kommunen.

Region Gävleborg skriver att om det blir en ny stadsdel i Hudiksvall kan det öka hela regionens attraktionskraft. Regionen ser stationslägets koppling till den nya stadsdelen som en strategisk fråga för framtiden.

Miljöpartiet vill veta hur energiförsörjningen ska vara i området. De lyfter även frågan om stationsläget och järnvägsdragningen. Partiet menar att man riskerar att förlora stationsläget i centrum vid dubbelspårsutbyggnaden om man planerar bebyggelse för nära järnvägen. Partiet föreslår också att man bygger hyresrätter på området och att man gör plats för stadsodling och kolonilotter. De föreslår också att man bygger ett "Medborgarnas hus".

Miljöpartiet uppmanar också att få med husbilsturismen och strömmingsfisket i översiktsplaneringen.

Handikapprådet lyfter fram behovet av angörningsplatser för taxi och färdtjänst inom hela området. De påpekar även att det är en fördel om det finns tillgång till varma garageplatser för olika typer av handikappfordon som till exempel permobilar.

Den ideella föreningen Omställning Hudiksvall ser positivt på att man prioriterar gång- cykel- och kollektivtrafik. Däremot efterlyser de hållbarhetsaspekter för själva byggandet. De anser också att marken söder om Håstaholmen borde användas till annan verksamhet än bostäder eftersom marken är förorenad.

Länsstyrelsen påpekar att delar av planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och att det finns flera värdefulla kulturhistoriska byggnader, som till exempel Håstavillorna, lokstallarna, Dellenbanans sträckning och stationshuset från 1860-talet. Länsstyrelsen tolkar illustrationsbilden i planförslaget att hamnallén är tänkt att placeras där den här kulturhistoriska värdefulla bebyggelsen finns. Därför uppmanar Länsstyrelsen att kommunen är varsam med den bebyggelsen.

Länsstyrelsen skriver också att man måste utreda vilken typ av farligt gods som kan transporteras på järnvägen i framtiden eftersom järnvägen ligger intill den planerade bebyggelsen.

KB Håstaholmen pekar på den bristande tillgängligheten till Västra hamnen eftersom Ostkustbanan skiljer stadsdelen från övriga staden idag. KB Håstaholmen anser att lösningen på det problemet är en hamnled med en planfri korsning någonstans i södra delen av Hudiksvall.

En privatperson föreslår att man binder ihop cykel- och gångvägen vid Östra hamnen med den nya i Västra hamnen.

– Vi ska nu noga gå igenom alla yttranden och se om och hur vi i sådana fall ska ändra planen, säger stadsarkitekten Mats Gradh.

Översiktsplanen väntas bli godkänd av kommunfullmäktige i slutet av året. Efter det blir nästa steg i processen att mer i detalj rita ut var hus och parker ska ligga.

Mer läsning

Annons